Internat Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza - Regulamin Internatu

Regulamin Internatu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Internat Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym jest placówką opiekuńczo - wychowawczą przeznaczoną dla młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania.

§ 2

Internat stanowi integralną część szkoły i realizuje jej plan dydaktyczno - wychowawczy oraz planuje i wykonuje swoje zadania określone w planie pracy opiekuńczo wychowawczej internatu.

§ 3

Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie oraz całodobową opiekę młodzieży uczącej się w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

§ 4

Internat prowadzi swą działalność przez cały rok szkolny.

§ 5

Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor szkoły za pośrednictwem kierownika internatu.

Rozdział II
Przyjęcie do internatu

§ 1

O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się wszyscy uczniowie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.

§ 2

O przyjęcie do internatu ubiega się bezpośrednio uczeń szkoły, składając podanie do kierownika internatu w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

§ 3

Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje Rada Wychowawcza Internatu.

§ 4

Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu, przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od otrzymania decyzji ( powiadomienia ).

§ 5

Warunkiem zamieszkiwania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat finansowych za korzystanie z internatu w terminie do 15. każdego miesiąca na następny miesiąc.

Rozdział III
Zadania internatu

§ 1

Zapewnienie wychowankom zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.

§ 2

Zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

§ 3

Zapewnienie wychowankom stałej opieki ze strony wychowawców oraz właściwych warunków sanitarno- higienicznych a w przypadku choroby opieki lekarskiej.

§ 4

Tworzenie warunków do swobodnego kształtowania przez wychowanków swoich postaw światopoglądowych, przy jednoczesnym upowszechnianiu uniwersalnych wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich.

§ 5

Upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu i dbałości o stan zdrowia.

§ 6

Kształtowanie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności oraz demokratycznych postaw wychowania.

§ 7

Tworzenie warunków do uczestniczenia w kulturze oraz organizowanie za pośrednictwem samorządu internatu kulturalnej formy spędzania czasu wolnego przez wychowanków.

§ 8

Realizacja zasady : „ Powściagliwość i Praca” poprzez wdrażanie wychowanków do prac porządkowych na terenie internatu i szkoły.

§ 9

Internat realizuje swoje zadania we współdziałaniu ze szkołą, rodzicami, samorządem internatu oraz placówkami działającymi w środowisku.

Rozdział IV
Organizacja pracy w internacie

§ 1

Szczegółowe zadania w zakresie opieki i wychowania realizuje się w grupach wychowawczych internatu przez wychowawców i przy współudziale samorządu internatu.

§ 2

Grupa wychowawcza jest podstawową formą działalności opiekuńczo - wychowawczej internatu i stanowi w nim podstawową komórkę samorządności.

§ 3

Ilość wychowanków w grupie wychowawczej internatu może liczyć do 35 osób.

§ 4

Wymiar godzin pracy wychowawczej na jedną grupę wynosi 49 godzin zegarowych w tygodniu.

§ 5

Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca grupy, który współdziała z wychowankami w realizacji planowanych i podjętych działań.

§ 6

W celu zachowania ciągłości pracy opiekuńczo - wychowawczej z grupą w przypadku zmniejszenia ilości wychowanków w grupie w trakcie trwania roku szkolnego, liczba grup i przydzielonych na nie godzin nie ulega zmianie.

§ 7

Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz Internatu i szkoły, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku.

§ 8

Rozkład dnia :
6.30- pobudka i toaleta poranna
6.45 śniadanie
7.30 wyjście do szkoły
12.00 17.00 obiad
17.00 19.00 nauka własna
19.00 - kolacja
19.30 czas wolny zorganizowany
21.30 toaleta wieczorna ( cisza względna)
21.30 dyżur porządkowy
22.00 cisza nocna

Rozdział V
Prawa wychowanka

Wychowanek ma prawo do:

 1. Zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia.
 2. Korzystania z pomieszczeń takich jak : jadalnia, świetlica, boiska sportowe oraz sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej oraz rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
 3. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach sportowych, technicznych, artystycznych prowadzonych przez placówki i organizacje środowiskowe.
 4. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie.
 5. Przyjmowania w internacie swoich gości, np.: rodziców, znajomych, krewnych itp. w pokojach mieszkalnych i innych przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach po powiadomieniu dyżurującego wychowawcy.
 6. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.
 7. Korzystania z audycji telewizyjnych po godzinie 2200 za zgodą kierownika bądź wychowawcy dyżurnego ( filmy i programy o dużych wartościach wychowawczych ) pod warunkiem, że nie zakłóci to spokoju pozostałym mieszkańcom internatu.
 8. Zwracania się do wychowawcy grupy, kierownika internatu we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwania od nich pomocy.
 9. Wszystkich wychowanków internatu obowiązuje jeden regulamin opracowany na podstawie kodeksu ucznia i statutu szkoły.
 10. Wszyscy wychowankowie mają jednakowe prawa i obowiązki określone w regulaminie internatu.
 11. Wychowankom zapewnia się poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych, poszanowania zasad prywatności, korespondencji, przyjaźni i uczuć.
 12. Większe kwoty pieniężne i wartościowe przedmioty można oddać do depozytu wychowawcy.
 13. Dekorowanie sal sypialnych oraz dokonywanie zmian w umeblowaniu może odbywać się wyłącznie za zgodą wychowawcy grupy.
 14. Dodatkowa nauka po godzinie 2200 może odbywać się za zgodą wychowawcy dyżurnego.
 15. Wychowankom w uzasadnionych sytuacjach mogą być przyznane dodatkowe „uprawnienia” dotyczące czasu nauki własnej, wyjść z internatu, zwolnienia z dyżurów i prac gospodarczych - po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą grupy i kierownikiem internatu.

Rozdział VI
Obowiązki wychowanka

Wychowanek ma obowiązek:

 1. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki.
 2. Współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie.
 3. Udzielania współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej.
 4. Utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia internatu.
 5. Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz szkoły, internatu, środowiska.
 6. Brać udział w dyżurach wewnątrzgrupowych, porządkowych, jak i w stołówce internatu.
 7. Dokonywać drobnych napraw i prac służących poprawie estetyki i warunków życia w internacie.
 8. Współuczestniczyć w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą.
 9. Przestrzegać rozkładu dnia w internacie.
 10. Ponosić odpowiedzialność materialną indywidualnie bądź zbiorowo za zniszczone mienie internatu.
 11. Uzyskać zgodę wychowawcy na każdorazowe wyjście z internatu jak również wyjazd poza teren Miejsca Piastowego - w przypadku nie uzyskania zgody zaniechać wyjazdu lub wyjścia.
 12. Dbać o zdrowie, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, dbać o higienę osobistą, estetykę ubioru, kultury słowa i bycia.
 13. Wychowanek powinien odnosić się z szacunkiem do swych przełożonych oraz być uprzejmym dla całego personelu internatu.
 14. Wychowanków internatu obowiązują również wszystkie bieżące zarządzenia i polecenia wydane przez kierownictwo i wychowawców internatu a nie ujęte w niniejszym regulaminie.
 15. W przypadku choroby wychowankowie mają obowiązek zgłosić się do wychowawcy grupy lub wychowawcy dyżurnego.
 16. Przyjazd do internatu po dniach wolnych powinien nastąpić najpóźniej do godziny 2200.
 17. W przypadku niemożności powrotu z domu do internatu ( np. choroba, zdarzenie losowe ) należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie wychowawcę grupy lub kierownictwo internatu.
 18. Współmieszkańcy pokoju, których kolega nie powrócił z domu do internatu mają obowiązek zgłosić wychowawcy grupy o jego nieobecności.
 19. Wszyscy wychowankowie mają obowiązek systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę, jak najlepiej wykorzystać czas i warunki do nauki, a w miarę możliwości pomagać współmieszkańcom w nauce i przyczyniać się do tworzenia pozytywnego klimatu pracy na nauce własnej.
 20. Wychowanek powinien czuć się współodpowiedzialny za mienie społeczne, zgłaszać niezwłocznie kierownikowi internatu lub wychowawcom wszelkie spostrzeżone uszkodzenia oraz pomagać w wykrywaniu tych, którzy celowo lub bezmyślnie niszczą mienie internatu.
 21. Za oddane do swego użytku sprzęty i urządzenia wychowanek odpowiada materialnie, w przypadku rozmyślnego uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu i niemożności ustalenia sprawcy odpowiedzialność materialną ponosi dana grupa wychowawcza lub mieszkańcy piętra .
 22. Wychowankowie zobowiązani są poinformować wychowawcę grupy o zamiarze wyjazdu z internatu i terminie powrotu. W przypadkach losowych zgodę na wyjazd może udzielić kierownik internatu lub wychowawca pełniący dyżur.
 23. Wszystkie wyjazdy związane z opuszczeniem zajęć lekcyjnych wymagają zgody wychowawcy klasy.
 24. Wszyscy wychowankowie zobowiązani są do samoobsługi przy utrzymaniu czystości w sypialniach oraz podczas spożywania posiłków w stołówce.
 25. Podczas korzystania ze stołówki należy stosować się do poleceń wydawanych przez dyżurnego wychowawcę jak również przestrzegać zasad wydawania posiłków.
 26. Wychowankowie zobowiązani są do pełnienia dyżurów w stołówce zgodnie z harmonogramem ustalonym przez samorząd i wychowawców grup.
 27. Wychowanków obowiązuje przestrzeganie zasad higieny osobistej.
 28. Wychowankowie obowiązani są do przestrzegania zasad higieny otoczenia poprzez:
  • a) utrzymywanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach internatowych ( sypialnie, korytarze, łazienki, sanitariaty itp. ) oraz umiejętne i oszczędne korzystanie z wody i energii elektrycznej,
  • b) staranne ścielenie tapczanu, przechowywanie w nim wyłącznie pościeli i bielizny nocnej,
  • c) dbanie o estetyczny wygląd sypialni, korytarzy i innych pomieszczeń będących w użytkowaniu grupy,
  • d) częste wietrzenie sal mieszkalnych i innych pomieszczeń użytkowych,
  • e) utrzymywanie porządku i czystości w szafach ubraniowych i szafkach nocnych,
  • f) dbanie o estetyczny wygląd terenu wokół internatu.
 29. Wszystkich wychowanków obowiązuje przestrzeganie na terenie internatu ustalonego rozkładu dnia.

Rozdział VII
Wychowankom zabrania się:

 1. Palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających, uprawiania gier hazardowych oraz używania zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców przedmiotów i urządzeń.
 2. Przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych.
 3. Wynoszenia naczyń i nakryć stołowych ze stołówki .
 4. Zamykania pokoi mieszkalnych na klucz przez przebywających wewnątrz wychowanków w godzinach 600 - 2200 i w porze nocnej.
 5. Przetrzymywania na terenie internatu zwierząt ( psy, koty i itp.)
 6. Samowolnego opuszczania terenu internatu.

Rozdział VIII
Wyróżnienia i nagrody

Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu internatu oraz wysoką kulturę osobistą wychowanek może otrzymać wyróżnienia i nagrody:

 1. Pochwałę wychowawcy grupy wobec wychowanków.
 2. Pochwałę lub wyróżnienie kierownika internatu wobec wychowanków.
 3. Pochwałę lub wyróżnienie dyrektora szkoły.
 4. List gratulacyjny do rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Dyplom uznania.
 6. Nagrodę rzeczową.

Rozdział IX
Kary

§ 1

Za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka internatu, czyny chuligańskie, niszczenie mienia, rażące naruszanie norm moralnych oraz nagminne łamanie regulaminu internatu - wychowanek może być ukarany:

 1. Upomnieniem w indywidualnej rozmowie przez wychowawcę grupy.
 2. Upomnieniem lub naganą przez kierownika internatu.
 3. Ograniczeniem wyjść poza teren internatu jednorazowo lub czasowo.
 4. Powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu się wychowanka.
 5. Czasowym usunięciem z internatu .
 6. Skreśleniem z listy mieszkańców internatu.

§ 2

Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje kierownik internatu na wniosek wychowawcy grupy po konsultacji z samorządem internatu, Radą Wychowawczą.

§ 3

Od powyższej decyzji wychowanek może odwołać się do Dyrektora Szkoły.

§ 4

Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.

Rozdział X
Rada Wychowawcza internatu.

§ 1

Rada Wychowawcza Internatu jest organem powołanym do opracowywania planu pracy i programów działania oraz do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo wychowawczych.

§ 2

Przewodniczącym Rady Wychowawczej Internatu jest kierownik internatu, członkami wychowawcy internatu.

§ 3

Na posiedzenia Rady poświęcone problemom młodzieży mogą być zapraszani przedstawiciele samorządu internatu.

§ 4

Na posiedzenia Rady Wychowawczej Internatu mogą być zapraszani inni pracownicy internatu i szkoły a także przedstawiciele instytucji i organizacji współdziałających z placówką.

Rozdział X
Zadania wychowawcy internatu

Wychowawca internatu zobowiązany jest:

 1. Sumiennie realizować zadania wynikające z planu opiekuńczo - wychowawczego internatu, dążyć do osiągania jak najlepszych wyników w pracy wychowawczej.
 2. Kształtować wśród młodzieży nawyk systematycznej pracy szkolnej, udzielać pomocy uczniom mającym niepowodzenia w nauce, dbać o właściwą atmosferę podczas nauki własnej.
 3. Stosować różne formy pracy opiekuńczo - wychowawczej zmierzającej do kształtowania zasad demokracji, patriotyzmu i aktywnych postaw wobec aktualnych zjawisk zachodzących w kraju.
 4. Rozwijać zainteresowania i uzdolnienia wychowanków, wykorzystując do tego celu przewidziany w porządku dnia czas wolny poprzez dostępne formy i środki.
 5. Czuwać nad higieną osobistą i zbiorową wychowanków oraz ładem i porządkiem w pomieszczeniach, w których przebywa młodzież.
 6. Dbać o rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków poprzez organizowanie zajęć sportowych, aktywnie zwalczać wszelkie przejawy patologii społecznych, nałogi palenia papierosów, spożywania alkoholu przez młodzież oraz zapobiegać konfliktom i stresom.
 7. Wdrażać młodzież do stałego poszanowania mienia społecznego, organizując prace konserwacyjne i remontowe sprzętu w internacie oraz prace społeczne na rzecz internatu, szkoły i środowiska.
 8. Troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży oraz estetyczny wygląd wychowanków.
 9. Utrzymywać stały kontakt z nauczycielami przedmiotów, wychowawcami klas, współpracować systematycznie z rodzicami wychowanków.
 10. Upowszechniać samorządność, inspirować pracę sekcji i kół zainteresowań działających w internacie.
 11. Czuwać nad bezpieczeństwem wychowanków w porze nocnej ( 2200 - 600 ).
 12. Dbać o godność i przykładną postawę moralną wychowawcy młodzieży, systematycznie doskonalić swoją wiedzę.
 13. Systematycznie wypełniać swoje obowiązki i stosować się do zarządzeń władz oświatowych, dyrekcji szkoły i kierownictwa internatu.
Wygenerowano w sekund: 0.05
Copyright © 2009